Atatürk
Uygulanan Projeler

Uygulanan Projeler

Meslekî Eğitim Hareketlilik Veri Tabanı ve Rehberler (Vetexpress) Projesi

Proje kapsamında; 3 adet TPM (Ulusötesi Proje Toplantısı) toplam 56 katılımcı ile gerçekleşmiştir.
ECVET kullanımına yönelik örnek uygulamaları da içeren öğrenci, öğretmen, veli, okul için ayrı olarak hazırlanan ECVET Kılavuzları 4 farklı dilde hazırlanmıştır. VETExpress Online Platformu pilot uygulamaya hazır hale gelmiştir.
Kredi Transferi için Ortak Anlaşma Şablonları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 140 katılımcı ile uluslararası ECVET konferans gerçekleştirilmiştir. Ortak Personel Eğitimi kapsamında 13 katılımcı ile kilit personele proje çıktıları hakkında 1 adet eğitim düzenlenmiştir.

Metal Sektöründe Yetkinlik Yönetimi İçin Yapısal Yöntemler (Smart Comet) Projesi

Proje kapsamında; Mevcut çeşitli yetkinlik yönetimi yaklaşımları ve araçları analiz edilerek ECVET araçlarına dayalı yetkinlik yönetimi çerçevesi ve Bilişim Teknolojisi modeli geliştirilmesi amacıyla 3 adet inceleme ziyareti toplam 36 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Mobilya Döşemeciliği Meslekî Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme Tabanlı Modüler Eğitim Programı ve Kariyer Rehberliği Projesi

Proje kapsamında; 01/12/2016-31/12/2018 tarihleri arasında yürütülecek projenin sözleşmesi imzalanmıştır.
17-18 Ocak 2016 Kayseri'de projenin açılışı yapılmıştır.
Proje logosu tasarlanmıştır.
23 Mayıs 2017 tarihinde İngiltere'de proje yönetim toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Proje ortaklarının görev dağılımları yapılmıştır.
Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu'nun belirlenen 5. seviye yeterlilikler doğrultusunda modüler çerçeve program yazımı çalışmaları ve modül yazımı için üç alan öğretmeni Kayseri'de görevlendirilmiştir.

Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Meslekî ve Teknik Eğitim ve İş Piyasası  Hizmetleri Projesi (GIZ) 

Proje kapsamında; Ankara, Bursa ve Gaziantep illerinde 10 okula ekipman sağlanmıştır.
Proje kapsamında pilot okullardan toplam 144 öğretmen ve idareci geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumu konusunda çeşitli konularda eğitimler almıştır.

Meslekî Eğitim Yoluyla Toplumsal ve Ekonomik Uyum Projesi (KFW) 

Proje kapsamında; Proje uygulamasına teknik destek sağlaması amacıyla bir uygulama danışmanı alınacaktır. 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinin Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi-2 

Proje kapsamında; Okulların donatım ihtiyaçları belirlenmiştir.
Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir.
Öğretmen eğitimlerini verecek muhtemel kuruluşlar belirlenmiştir.
Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli onay beklenmektedir.

Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi Projesi-2 (MESGEP-2) 35 ilde uygulanan Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi-1 Projesi

2017 Ocak ayı itibarıyla Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi-2 Projesi (MESGEP-2) adıyla 81 ilde yaygınlaştırılmıştır. 2017-2019 yıllarında yürütülecek projenin 81 ilde uygulanması için her ilde birer koordinatör okul belirlenmiştir.
Proje kapsamında; Ocak-Haziran 2018 itibarıyla toplam 125 meslek kursunda 2.092 kişi kurslara katılım sağlamıştır.
Proje sonunda meslek sahibi olmak isteyen işsizlere, dezavantajlı gruplara (dul ve yetimler, cezaevlerinden tahliye olmuş veya olmamış kişiler, şiddet mağduru kadınlar, ev hanımları, engeli dolayısıyla eğitime erişim sağlayamamış gruplar, güvenlik nedeniyle göç etmiş kişiler, eğitime erişim fırsatı bulamamış olan bireyler, bir meslekî becerisi olmayan veya meslek değiştirmek isteyenler) ve mesleğini değiştirmek isteyenlere ilgi ve istidatları göz önüne alınarak toplam 15.000 kişiye meslek edindirmek hedeflenmektedir. 

Kamerun'da Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında; 27 Haziran 2018 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Proje ile bugüne kadar; Kamerun'da yapılacak Meslekî Eğitim Merkezi avam proje çizimleri İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Kamerun Hükümetince YAOUNDE'de arsa tahsis çalışmaları TİKA ile birlikte devam etmektedir. Proje Uygulama Protokolü tercüme edilerek Kamerun Hükümetine gönderilmiştir.
Kamerun Hükümetince proje kabul edilmiştir. 
Proje Uygulama Protokolü 21 Şubat 2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
Proje faaliyetleri hazırlık çalışmaları devam etmektedir.  

Kız Çocuklarının Okullaşması Projesi (KEP)

Proje kapsamında; Meslekî rehberlik ile meslekî eğitimin avantajları, meslekî eğitimin sağladığı fırsatlar konusunda bilinç arttırılması. Mart 2018 itibarıyla MTEGM koordinesine verilen Kız Çocuklarının Okullaşması Projesi için; Strateji Geliş¬tirme Başkanlığından Türkiye genelinde il ve cinsiyet bazında 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait devamsızlık verileri talep edilmiştir.  

Strateji Geliştirme Başkanlığının 2017- 2018 eği¬tim-öğretim yılı dönemlik devamsızlık verileri ile 2016-2017 okullaşma oranları istatistikleri dikkate alınarak okullaşma oranının düşük olduğu iller seçilmiştir. 
Kız Çocuklarının Okullaşması Projesi MTEGM Koordinasyonunda 10.04.2018 tarih ve 7255917 sayılı Makam Onayı doğrultusunda yürütülmeye başlanmıştır.  Okula devam konusunda sorun yaşayan ve okul terk riski altında bulunan öğrencilerin eğitime kazandırılması amacıyla pilot illere Makam Onayı doğrultusunda faaliyet ve bütçe tablosu gönderilerek proje faaliyetle¬rinin planlanması ve MTEGM'ye bildirilmesi istenilmiştir. Pilot illerden resmi yazı ile gelen faaliyet ve bütçe tabloları MTEGM tarafından kurulan komisyonca incelenmiştir.  

Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi (HBBEP)

Proje Kapsamında; 16 alanda öğretmenlerin sektörün gelişme hızı doğrultusunda yurt dışında eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir. 
Belirlenen alanlarda yurt dışında formatör olarak yetiştirilecek öğretmenlerin seçim kriterleri belirlenmiştir. 
Öğretmen eğitimi için eğitim alacakları kurum ve kuruluşların belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.