Atatürk
Hakkımızda

Hakkımızda

Ekonomik ve sosyal dinamikleri etkileme potansiyeli bakımından değerlendirildiğinde mesleki ve teknik eğitim, ülkelerin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artırılmasında önemli bir role sahiptir. Kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında ve toplumsal refahın sağlanmasında en önemli güçlerden birisi kuşkusuz nitelikli insan kaynağıdır. Meslekî ve teknik eğitimin rolü özellikle nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde öne çıkmaktadır. 

Mesleki ve teknik eğitim, bireylerin iş gücü piyasasına katılmaları için gerekli beceri, tutum tavır ve davranış kazandırmaktadır. Aynı zamanda kariyer geçişlerini başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için yaşam boyu sürecek bir perspektif içinde beceri kazanmalarını ve eğitimin sürekliliğini desteklemede kilit bir öneme sahiptir. 

Mesleki ve teknik eğitim, öğrencilere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmakta, öğrencilere çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirlik sağlamakta, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirmekte, gençleri kendi işlerini kurmaya ve girişimciliği teşvik etmeye yönlendirmektedir. Öğrencilere kazandırdığı sosyal becerilerle öğrencilerin toplum içinde daha etkili yer almasını sağlamakta, mesleki eğitim alan öğrencilerin üretkenliğini ve sektörlerin rekabet gücünü artırmaktadır. Farklı sektörde yetiştirdiği uzmanlaşmış işgücü ile ekonominin daha sağlam ve çeşitli olmasını sağlamaktadır.

Bilgi, elektronik ve haberleşme alanındaki gelişmelerin sosyal taban bulması ve yaygınlaşması daha dinamik ve karmaşık sosyal yapıların oluşmasına neden olmuştur. Bu yapıları algılayan ve onları tatmin eden, değişimi sürekli hazmeden bir toplum daha barışçıl, müreffeh ve güçlü olacaktır. İçinde bulunduğumuz çağ geçmişe nazaran daha dinamiktir. Sosyal ve ekonomik yapılar da bu dinamizmin etkisiyle daha aktif ve değişkendir. Bireysel tercihler ile sosyal ve ekonomik yapının talepleri aynı düzlemde gelişip kesişemeyebilir. Hatta ekonomik tercihler sosyal talepler ile uyuşamayabilir. Bu risk alanlarını düzenleyecek tehdidini bertaraf edecek daha dinamik ve esnek bir eğitim sisteminin gerekliliğidir. Bizlerin de temel önceliği mesleki ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmaktır.

Bir yol haritası niteliği taşıyan Mesleğim Hayatım Portalı’nın mesleki ve teknik eğitime erişimin geliştirilmesine, kapasitesinin artırılmasına, öğrencilerimizin ortaöğretim öncesinde meslekleri tanıması ve doğru mesleğe yönelmesini sağlayacak şekilde temel beceri kurs etkinlikleri düzenlenecek, yaygın veya serbest öğrenmeler yoluyla edinilen mesleki becerilerin tanınması ve belgelendirilmesine yönelik yöntemler çeşitlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır. Mesleki eğitimde “Herkesin bir mesleği olmalı ve herkes mesleki eğitim alabilir.” bakış açısı ile toplumsal farkındalık artırılacaktır. Mesleki ve teknik eğitimin önemli bir tarafı olan ve işletmelerde mesleki eğitimi yürüten işletmelerin öğrencilere yönelik eğitici vasfını güçlendirecek eğitim programları düzenlenecek, işletmelerde yapılan mesleki eğitimin etkinliği ve niteliği artırılmasına katkıda bulunmasını ümit ediyoruz.