Atatürk
Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN AMACI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

Genel ortaöğretim kurumlarının amaçlarının yanı sıra sanayi, ticaret, turizm, tarım, sağlık, teknoloji ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi, uygulanan programlarla girişimcilik, meslek ahlâkı, ahilik bilinci ve özgüveni yüksek, kendini doğru ifade edebilen, sosyal, estetik algısı gelişmiş, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazanmış, istihdama hazır, önceki öğrenmelerini ve denkliği tanınmış mesleki eğitime ilişkin tüm belgeleriyle hayata, istihdama ve yükseköğretime hazır bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri

  • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
  • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
  • Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek. 
  • İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,                         
  • Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılma­sı için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak, 
  • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıy­la ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
  • Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alan­larının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.